Permasalahan hidup manusia dan solusinya

RENUNGAN DIRI

QS AL HADIID:20-27

Assalamualaykum, salam sejahtera untuk sahabat dan saudara saya semuanya yang sedang membaca artikel ini. Semoga taufiq dan hidayah serta rezeki yang halal lagi baik, senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Aamiin… Puji syukur pada saat sebelumnya saya merasakan sesuatu yang sangat hampa dan mencari-cari apa sebenarnya yang menjadi hakikat manusia dilahirkan dimuka bumi ini oleh Allah. Alhamdulillah dengan membaca Al Quran dan membaca terjemahanya saya akhirnya menemukan suatu ayat yang menjawab kegundahan dalam hati saya. Pada saat setelah sholat subuh saya membaca al quran dan terjemahan dari surat Al Hadiid 29-27 saya merasa tertegun. Karena berita yang disampaikan Allah ini benar-benar terjadi sesuai dengan realita dan disitu pula Allah memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya kita hidup di dunia.

Berikut ini saya sajikan terjemahannya dari surat Al Hadiid ayat 20 hingga 27 dan sebelum membacanya yakinkan diri anda semua bahwa ini merupakan salah satu hidayah dari Allah kepada anda. Kemudian bacalah secara berulang-ulang dan anda pikirkan ayat per ayatnya. Setelah itu kembalikanlah semua hidup kita hanya untuk Allah semata dan kita semua yakin bahwa Allah telah mencukupkan atas kesempurnaan dari agama islam dan Allah ridho akan hal itu.  Jadi apapun yang diberitakan dalam Al Quran adalah benar adanya. Hal ini bertujuan sebagai pengingat kita atas pemikiran dan perilaku kita yang salah selama hidup di dunia. Berikut ini adalah terjemahanya:

20.  Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

21.  Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar.

22.  Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

23.  (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira[1459] terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,

24.  (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

25.  Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

26.  Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al kitab, Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka fasik.

27.  Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang- orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah[1460] padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.

[1459]  yang dimaksud dengan terlalu gembira: ialah gembira yang melampaui batas yang menyebabkan kesombongan, ketakaburan dan lupa kepada Allah.

[1460]  yang dimaksud dengan Rahbaniyah ialah tidak beristeri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara.

Sebagai saudara muslim saya berkewajiban untuk saling menasehati dalam kebaikan dan memberikan ilmu walaupun sedikit. Saya berdoa semoga saya dan rekan semua yang membaca artikel ini selalu mendapatkan rahmat yang agung dari Allah dengan senantiasa ditetapkan iman dan islam yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh rasulullah dan berjalan diatas kebaikan dan kebenaran. Aamiin.

Iklan

Profesor Farmakologi Thailand Masuk Islam Karena Keajaiban Qur’an

Terbukanya tabir hati ahli farmakologi Thailand Profesor Tajaten Tahasen, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Chiang Mai Thailand, baru-baru ini menyatakan diri masuk Islam saat membaca makalah Profesor Keith Moore dari Amerika. Keith Moore adalah ahli Embriologi terkemuka dari Kanada yang mengutip surat An-Nisa ayat 56 yang menjelaskan bahwa luka bakar yang cukup dalam tidak menimbulkan sakit karena ujung-ujung syaraf sensorik sudah hilang. Setelah pulang ke Thailand Tajaten menjelaskan penemuannya kepada mahasiswanya, akhirnya mahasiswanya sebanyak 5 orang menyatakan diri masuk Islam.

Bunyi dari surat An-Nisa’ tersebut antara lain sebagai berkut;”Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka terbakar hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan pedihnya azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagiMaha Bijaksana.

Ditinjau secara anatomi lapisan kulit kita terdiri atas 3 lapisan global yaitu; Epidermis, Dermis, dan Sub Cutis. Pada lapisan Sub Cutis banyak mengandung ujung-ujung pembuluh darah dan syaraf. Pada saat terjadi Combustio grade III (luka bakar yang telah menembus sub cutis) salah satu tandanya yaitu hilangnya rasa nyeri dari pasien. Hal ini disebabkan karena sudah tidak berfungsinya ujung-ujung serabut syaraf afferent dan efferent yang mengatur sensasi persefsi. Itulah sebabnya Allah menumbuhkan kembali kulit yang rusak pada saat ia menyiksa hambaNya yang kafir supaya hambaNya tersebut dapat merasakan pedihnya azab Allah tersebut.
Mahabesar Allah yang telah menyisipkan firman-firman-Nya dan informasi sebagian kebesaran-Nya lewat sel tubuh, kromosom, pembuluh darah, pembuluh syaraf dsb. Rabbana makhalqta hada batila, Ya…Allah tidak ada sedikit pun yang engkau ciptakan itu sia-sia.

Sumber:http://www.voa-islam.com

Renungan Diri

WASIAT

RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM

KEPADA

ABU DZAR AL-GHIFARI

Dari Abu Dzar Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Kekasihku (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam berwasiat kepadaku dengan tujuh hal:

(1) supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka,

(2) beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku,

(3) beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmiku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku,

(4) aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah),

(5) aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit,

(6) beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah, dan

(7) beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia”.

TAKHRIJ HADITS
Hadits ini shahîh. Diriwayatkan oleh imam-imam ahlul-hadits, di antaranya:
1. Imam Ahmad dalam Musnadnya (V/159).
2. Imam ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul-Kabîr (II/156, no. 1649), dan lafazh hadits ini miliknya.
3. Imam Ibnu Hibban dalam Shahîh-nya (no. 2041-al-Mawârid).
4. Imam Abu Nu’aim dalam Hilyatu- Auliyâ` (I/214, no. 521).
5. Imam al-Baihaqi dalam as-Sunanul-Kubra (X/91).
Dishahîhkan oleh Syaikh al-‘Allamah al-Imam al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albâni t dalam Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah (no. 2166).

==========KETERANGAN==========

(1) Supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka,

Mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, yaitu dengan membantu dan menolong mereka, bukan sekedar dekat dengan mereka. Apa yang ada pada kita, kita berikan kepada mereka karena kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta’ala dalam setiap urusan, dihilangkan kesusahan pada hari Kiamat, dan memperoleh ganjaran yang besar.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ…

“Barangsiapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat”.

Hadits shahîh. Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2699), Ahmad (II/252, 325), Abu Dawud (no. 3643), at-Tirmidzi (no. 2646), Ibnu Majah (no. 225), dan Ibnu Hibban (no. 78 dalam al-Mawârid). Dari Sahabat Abu Hurairah.

(2) Beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku,

Tujuan dari hal itu, agar kita tetap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

اُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

“Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu”.

Hadits shahîh. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6490), Muslim (no. 2963), at-Tirmidzi (no. 2513), dan Ibnu Majah (no. 4142), dari Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu.

(3) Beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmiku meskipun mereka berlaku kasar kepadaku,

Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Anshari Radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka,” maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

“Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi”.

Hadits shahîh. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1396) dan Muslim (no. 13).

Adapun haramnya memutuskan silaturahmi telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

“Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi”.

Hadits shahîh. Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5984) dan Muslim (no. 2556), dari Sahabat Anas bin Malik Radhiyallahu anhu.

(4) Aku dianjurkan agar memperbanyak ucapan lâ haulâ walâ quwwata illâ billâh (tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah),

Agar kita senantiasa ingat kepada Allah dan doa yang sering kita ucapkan dalam akhir shalat kita:

اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

“Ya Allah, tolonglah aku agar dapat berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu”.

Hadits shahîh. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1522), an-Nasâ`i (III/53), Ahmad (V/245), dan al-Hakim (I/173, III/273) beliau menshahîhkannya, dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

(5) Aku diperintah untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit,

Sesungguhnya jihad yang paling utama ialah mengatakan kalimat yang haq (kebenaran) kepada penguasa.

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kalimat yang haq (kebenaran) kepada penguasa yang zhalim”.

Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad (V/251, 656), Ibnu Majah (no. 4012), ath-Thabrani dalam al-Kabîr (VIII/282, no. 8081), dan al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah (no. 2473), dan selainnya. Dari Sahabat Abu Umamah z . Lihat Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah (no. 490).

(6) Beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah, dan

Dalam Al-Qur`ân, Allah Ta’ala menyebutkan tentang orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, sedangkan mereka tidak takut. Allah Ta’ala berfirman:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. [al-Ahzaab/33:39].

(7) Beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia”.

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda:

يَا قَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ ِلأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَلَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ (أَوْ قَالَ:سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ). وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْمَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ (أَوْ قَالَ:سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ) فَمَا سِوَاهُنَّ مَنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيْصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

“Wahai, Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang dari tiga macam: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti (tidak meminta-minta lagi), (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan “Si Fulan telah ditimpa kesengsaraan,” ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain tiga hal itu, wahai Qabishah, adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.

Hadits shahîh. Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1044), Abu Dawud (no. 1640), Ibnu Khuzaimah (no. 2361), dan selain mereka.

Semoga Allah memasukkan diri kita dan para pembaca sekalian termasuk golongan hamba yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Aamin.

 

SIFAT-SIFAT ISTERI SHALEHAH

Semoga Allah memberikan kemudahan dan merahamati para pembaca yang berstatus sebagai seorang istri dengan memiliki sifat-sifat istri shalehah berikut ini. Aamin.

 1. Ia penuh kasih sayang dalam keluarga dan selalu minta maaf kepada suami jika khilaf.
 2. Ia selalu melayani suaminya dengan baik. Baik dalam keseharian maupun di tempat tidur.
 3. Ia selalu setia kepada suami dan tak mudah berpaling kepada lelaki lain.
 4. Ia selalu berpenampilan menarik di depan suami dan selalu menyenangkan hati suami bila dipandang.
 5. Ketika suami di rumah ia tidak menyibukkan diri dengan kegiatan yang tidak penting. Terkecuali suami mengizinkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada suaminya jika sang suami hendak mengajaknya untuk bersenang-senang.
 6. Ia pandai mensyukuri dan menerima sekecil apapun pemberian suami serta tidak mudah melupakan kebaikannya.
 7. Ia bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasrat bahtinnya.
 8. Ia mampu memberikan keteduhan serta kedamaian dalam rumah tangga dan Menjadikan rumah laksana surga bagi suami dan anak-anaknya.
 9. Ia pandai melegakan dan membuat tenang hati suaminya.
 10. Ia adalah amanah (bisa dipercaya) jika suami tak ada di rumah.
 11. Dan ia tidak suka berkumpul dengan orang-orang yang suka berghibah (membicarakan kejelekan orang lain).

Kalau seorang isteri bisa mempraktekkan hal-hal tersebut, insyaAllah seorang suami akan merasa tenteram hatinya. Dan kehidupan rumah tangganya tercipta suasana yang sakinah, mawaddah warahmah.

InsyaAllah…

Sumber: http://www.facebook.com/CantikKarenaJilbab?ref=stream

Paket Data Modem Smartfren

Beberapa hari ini Saya merasa kesepian sekali, karena tidak bisa mengakses internet dengan mudah. Hal ini disebabkan Saya punya modem kemudian diisi pulsa namun ditunggu hingga 2 hari tidak masuk juga. Ternyata terjadi kesalahan pengiriman pulsa dari pihak operator. Kemudian berdasarkan pengalaman ketika beli pulsa untuk modem diusahakan meminta nota pembayaran, sehingga apabila terdapat kesalahan pengiriman atau tidak terkirim pulsa yang Anda beli maka dapat diklaim. Kebetulan saya menggunakan Modem SMART sehingga bagi Anda yang menggunakan modem tersebut bisa menjadikan tulisan Saya ini menjadi referensi dalam menggunakan Modem SMART Anda. Berikut ini penjelasan yang bisa Saya berikan:

1)      Cek Pulsa = *999# kemudian tekan dial maka muncul pesan SMS yang isinya seperti ini:

Pulsa Anda Rp. 45.000 berlaku s/d 07/11/2013.

2)      Cek Nomor Modem = *995# kemudian tekan dial maka muncul pesan SMS yang isinya seperti ini:

Nomor Smartfren anda 88218******. Saat ini anda tidak memiliki paket/bonus Reguler Bulanan, mohon hubungi 888 atau untuk status layanan data kunjungi http://data.smartfren.com

3)      Cek paket Internet =  *123*3 kemudian tekan dial maka muncul pesan SMS yang isinya seperti ini:

Pilihan Paket: vol20/vol100/vol250/vol600/vol2000/vol6000/vol12000 atau unl1/unl7/unl30/R30 Ketik “Data<spasi><paket>” kirim ke 123

 

Paket Pra Bayar Volume Based!
Download s/d 3.1 Mbps dan Upload s/d 1.8 Mbps.

Paket

Tarif

Cara Daftar

2 Mb Rp. 1.000 *123*3*1*20
100 Mb Harian Rp. 3.000 *123*3*1*100
250 Mb Mingguan Rp. 10.000 *123*3*1*250
600 Mb Mingguan Rp. 20.000 *123*3*1*600
2 Gb Bulanan Rp. 50.000 *123*3*1*2000
6 Gb Bulanan Rp. 100.000 *123*3*1*6000
12 Gb Bulanan Rp. 150.000 *123*3*1*12000

 

Paket Premium!
Download s/d 384 Kbps dan Upload s/d 128 Kbps.

Paket

Tarif

Cara Daftar

Harian Rp. 5.000 *123*3*2*1
Mingguan Rp. 30.000 *123*3*2*7
Bulanan Rp. 90.000 *123*3*2*30

 

Paket Reguler!
Download s/d 153 Kbps dan Upload s/d 128 Kbps

Paket

Tarif

Cara Daftar

Bulanan Rp. 45.000 *123*3*3*30*0

 

Sebagai catatan dari Saya untuk Anda bagi yang punya sisa pulsa lebih setelah Anda melakukan registrasi paket. Hal yang Anda harus perhatikan adalah batas akhir dari paket tersebut. Apabila batas waktu paket tidak di cek, dan tidak memperhatikan batas akhirnya maka sisa pulsa Anda akan habis secara otomatis. Hal ini dikarenakan modem Anda melebihi batas akhir dari paket yang Anda registrasikan, sehingga mengambil sisa pulsa yang masih ada untuk biaya akses internet diluar paket. Gunakan koneksi Anda dengan bijak dan selamat belajar.

Info Penting Buat Anda

INFORMASI BAGI ANDA YANG BARU PERTAMA KALI NAIK PESAWAT

Dahulu Saya pertama kali naik pesawat terasa asing dan kelihatan bingung banget untungnya Saya ditemani sama Ibu Saya tercinta yang sudah sering naik pesawat. Waktu itu tugas Saya adalah hanya mengikuti Ibu kemanapun beliau pergi sambil membawa barang yang dibawa buat oleh dan disitu termasuk koper baju. Pertama kali Saya berangkat sama Ibu menuju Balikpapan kebetulan saudara Saya tinggal di Tenggarong, Kutai Kartanegara jadi bandara yang terdekat adalah di Balikpapan. Maka yang Anda lakukan pertama kali berdasarkan pengalaman Saya ketika masuk bandara adalah.

 1. Membeli tiket pesawat dan pastikan hari, tanggal, dan waktu keberangkatanya serta Nama calon penumpang harus sesuai KTP.
 2. Bawa tiket Anda dan tunjukkan kepada petugas ketika Anda masuk di pintu keberangkatan
 3. Kemudian ada pemeriksaan barang bawaan menggunakan X-Ray untuk bawaan berupa tas, jaket, dll ke conveyer atau roda berjalan yang akan membawa masuk tas Anda. Kemudian Anda masuk di bagian pemeriksaan metal detector, setelah Anda diperiksa ambil barang bawaan Anda yang telah diperiksa oleh X-Ray.
 4. Kemudian Anda menuju counter yang ditunjuk maskapai untuk konfirmasi, lihat counter yang menunjukkan jenis maskapai yang Anda akan naiki berikut dengan jurusanya di monitor diatas counter.
 5. Setelah menemukan counter tersebut, Anda menyerahkan tiket pesawat yang Anda beli dengan disertai KTP, kemudian menyerahkan barang yang akan ditaruh di bagasi pesawat untuk ditimbang dan dilebeli oleh petugas. Di counter tersebut Anda diharuskan membayar Airport Tax sebesar Rp. 40.000 setiap calon penumpang.
 6. Setelah Check In Anda mendapat Boarding Pass yang menunjukkan Anda berangkat menuju pintu berapa untuk menunggu keberangkatan dan mengetahui dinomor berapa tempat duduk Anda di pesawat nanti.
 7. Sebelum masuk ruang tunggu keberangkatan barang bawaan Anda akan dicek kembali seperti point ke 3 dan petugas menanyakan boarding pass Anda.
 8. Setelah ada panggilan naik ke pesawat serahkan boarding pass Anda kepada petugas untuk di diambil dan copy-anya akan dikembalikan pada Anda kembali, hal ini menunjukkan Anda sudah diregistrasikan dan siap untuk berangkat menuju ke jalur keberangkatan hingga sampai ke pesawat.
 9. Ketika di pesawat silahkan Anda bertanya pada pramugari apabila Anda masih binggung dengan nomor kursi sesuai yang ada pada boarding pass Anda.
 10. Ikuti instruksi pramugari dan pesawat siap tinggal landas.
 11. Setelah mendarat ikuti jalur keluar dan menuju ke lokasi pengambilan bagasi
 12. Setelah mendapatkan barang anda silahkan mencari jalur pintu keluar bandara
 13. Tetap hati-hati dan waspada terhadap orang yang menawarkan jasa antar dan pilihlah yang menurut Anda terpercaya. Info lebih lanjut tanyakan kepada petugas yang berseragam.

Demikian info yang bisa saya berikan berkenaan alur naik pesawat di bandara. Namun aturan ini tidak jauh berbeda dengan bandara-bandara yang ada di Indonesia karena yang Saya gunakan ini adalah pengalaman Saya ketika di Bandara Juanda Surabaya dan sedikit berbeda dengan Bandara Soekarno Hatta Jakarta maupun Bandara Sepinggan Balikpapan, namun pada intinya sama. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para pembaca. Salam sukses selalu.

PERJALANAN SUKARNO-HATTA MENUJU JUANDA

PERJALANAN SUKARNO-HATTA MENUJU JUANDA

 

Sore yang cerah tepatnya hari Minggu, 10 Februari 2013. Saya berencana kembali ke Surabaya dengan menggunakan maskapai CITYLINK yang sudah Saya beli hari Jumat. Kondisi hati berat banget meninggalkan Jakarta karena separuh hati Saya ada di sana. Dengan merasa berat Saya memberhentikan Taksi yang berjalan berlawanan arah dan akhirnya mau berhenti dan membawa Saya menuju bandara Sokarno-Hatta Jakarta. Di perjalanan sungguh unik pada Taksi yang Saya tumpangi, dikarenakan sopir taksi tersebut membuka jendela mobilnya ketika Saya menyetopnya. Saya sengaja duduk di depan dekat si abang sopir, biar mengetahui arah jalan menuju bandara dan hal unikpun terjadi. Kejadian itu adalah kaca jendela tidak bisa ditutup meskipun beliaunya sudah mencobanya berulang-ulang dan si abang sopir berkata “Wah klo ujan jadi masalah”, seketika itu juga Saya berkata “Insya Allah nanti tidak hujan” dan mobil melaju dengan perlahan-lahan kebetulan cuaca sore agak sedikit berawan. Disepanjang jalan tol menuju bandara Soekarno-Hatta Saya mencium bau-bau yang menyengat seperti bau ikan yang anyir, selain itu ketika di sekitar wilayah pintu Tol menuju Pluit Jakarta Utara bau menyengat tersebut semakin parah. Namun meskipun demikian si abang sopir ini sangat pengertian dengan mengarahkan AC yang ada pada dashboard mobil ke kursi saya dan beliau tidak menggunakan untuk dirinya. Di perjalanan tersebut Taksi berjalan agak tersendat-sendat, padahal sudah melewati jalan Tol tetapi kemacetan masih bisa saja terjadi. Setibanya di pintu tol Cengkareng Saya memberikan uang untuk dibayarkan dengan uang ribuan dan saya tidak menghitung sebelumnya kemudian Saya kasih semuanya. Dengan perasaan kaget pak sopir tadi bilang “Wah kebanyakan mas”, sepertinya Saya mengenal logat si abang ini. Kalo gak salah, logat seperti ini logat orang dari kota Tegal, karena ada logatnya yang berbau ngapak-ngapak. Perjalanan perlahan tapi pasti Saya sudah masuk ke area bandara dan seketika itu juga Saya memberitahu si abang supir taksi ini untuk berhenti di Terminal Departure 1C. Sesampainya di pintu masuk Saya turun dan kemudian membayarnya, dengan melihat kejujurannya, akhirnya Saya tidak mengambil kembalian dari sisa pembayaran taksi dan Saya mengatakan pada si abang sopir ini “Ambil aja mas kembalianya, Terima Kasih” kemudian Saya menutup pintu dan si abang sopir meninggalkan bandara.

WELCOME TO SUKARNO HATTA INTERNATIONAL AIRPORT. Setelah turun dari taksi Saya mencari Departure Domestic dan akhirnya menemukan tempat tersebut berada tidak jauh dari tempat dimana Saya turun dari Taksi. Dengan perasaan tenang Saya masuk ke dalam dan sebelum masuk di pintu terdapat petugas berwarna hijau yang bertugas memeriksa dan memastikan bahwa hanya calon penumpang saja yang boleh masuk dan pengantar keluarga berada di luar area tersebut, dengan memeriksa tanda bukti tiket yang sudah Saya beli. Setelah itu dilanjutkan pemerikasaan menggunakan sinar X-Rays dan Metal Detector. Kemudian setelah itu Saya melakukan Check In di Counter Citylink, dimana di counter tersebut melayani maskapai Citylink untuk semua jurusan penerbangan. Di counter tersebut Saya disambut dengan ramah oleh petugas Check In dan Saya sedikit terkaget karena petugas tersebut memberitahukan bahwa keberangkatan ditunda selama 1 jam dari jadwal penerbangan yang tertera pada tiket yang kemaren Saya beli. Kemudian dengan penuh rasa ingin tahu Saya pun bertanya mengapa sudah ada informasi keterlambatan sedangkan waktu keberangkatanya masih lama dari jadwal yang telah ditentukan. Petugas tersebut memberikan jawaban kalau terjadi keterlambatan cek sistem operasional pesawat setelah penerbangan dari Surabaya. Dengan perasaan sabar akhirnya Saya menuju Gate C4 sesuai hasil Check In tadi dan menduduki kursi pesawat dengan nomor 14A. Perasaan hati Saya pun senang mendapat tempat duduk di dekat jendela dan berada di depan sayap pesawat di sisi sebelah kiri, sehingga bisa melihat suasana di luar pesawat. Saya kemudian berjalan menuju Gate C4 namun sebelumnya Saya mencari mushola untuk beribadah terlebih dahulu. Mushola di bandara Soekarno-Hatta sangat bersih dan wangi sehingga membuat Saya nyaman untuk berlama-lama berada disana, selain itu terjadi keterlambatan 1 Jam dari jadwal penerbangan semula, sehingga membuat Saya menjadi lebih tenang beribadah. Setelah selesai menunaikan ibadah Saya menuju Gate C4 dan duduk menunggu informasi kapan pesawat Saya diberangkatkan.

Jam digital menunjukkan pukul 22.10 WIB suasana hati mulai gelisah, namun hati tetap tenang karena teralihkan dengan membaca buku yang sempat Saya bawa di dalam tas ransel. Tiga puluh menit kemudian diinformasikan oleh petugas bandara dengan mengatakan ”Bagi calon penumpang Citylink tujuan Surabaya dipersilahkan mengambil konsumsi dengan membawa Boarding Pass”. Akhirnya Saya bergerak menuju meja informasi dan mendapatkan 1 paket nasi dan minum gratis-tis. Hal ini diberikan akibat keterlambatan yang terjadi sehingga kompensasinya mendapatkan makanan. Hati sedikit terhibur dengan kondisi tersebut. Lama setelelah berselang namun suasan hati semakin gundah, hal ini ditambah beberapa calon penumpang sudah mulai panik dan menanyakan kapan calon penumpang bisa diberangkatkan kepada petugas yang berjaga di meja informasi. Dengan sedikit emosi calon penumpang mendesak dan meminta jawaban ke manajemen Citylink dan hasil dari pengaduan tersebut diberikan jawaban yang kurang meyakinkan dengan pengucapan yang agak terkesan ragu dan takut akhirnya manajemen memberikan informasi bahwa Calon penumpang akan diterbangkan pada pukul 00.20 WIB. Berdasarkan aturan yang berlaku apabila maskapai mengalami keterlambatan lebih dari 4 jam maka, maskapai wajib memberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000. Dengan kondisi tersebut calon penumpang menuntut kompensasi tersebut. Akhirnya manajemen melalui perwakilanya datang kembali menemui calon penumpang yang berada di ruang tunggu yang menunggu kepastian keberangkatan sejak 4 jam yang lalu. Dalam pernyataanya, pihak manajemen tidak bisa memberangkatkan dikarenakan copilot sedang sakit. Sebagai solusinya pihak manajemen memberikan fasilitas pengganti bagi calon penumpang untuk istirahat di hotel dekat bandara. Lagi-lagi kacau ketika semua calon penumpang mengikuti instruksi petugas turun ke lobi depan karena menuju hotel akan difasilitasi bus namun ketika di lobi masuk di informasikan bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 02.00 WIB sehingga mengakibatkan calon penumpang hanya dapat istirahat sebentar dan harus kembali lagi pukul 04.00 WIB. Akhirnya terjadi negosiasi antara perwakilan calon penumpang dengan pihak manajemen dengan mendapat kesepakatan bahwa uang hotel dan kompensasi keterlambatan dibayarkan dan calon penumpang sementara istirahat di kursi ruang tunggu.

Hati sedikit gundah namun sedikit merasa lega karena sudah ada kepastian bahwa calon penumpang akan diberangkatkan menuju Surabaya dan mendapatkan kompensasi. Akhirnya calon penumpang kembali ke ruang tunggu di C4 dan mengambil tempat untuk tidur di kursi. Kondisi tidur Saya pun tidak begitu nyenyak dan sedikit-sedikit terbangun. Sekitar pukul 04.10 WIB, petugas memberikan informasi kepada calon penumpang untuk segera menaiki pesawat di Gate R4. Dengan seketika calon penumpang bangun dan mempersiapkan diri untuk menuju pesawat. Ketika di pesawat hati terasa tenang karena sebentar lagi Saya akan sampai ke Surabaya. Diawal perjalanan mata Saya belum bisa dipejamkan karena masih terbawa suasana reaksi tergesa-gesa untuk masuk ke pesawat. Namun beberapa saat pesawat sudah terbang dengan baik mata Saya merasa ngantuk, akhirnya Saya perlahan-lahan tertidur. Waktu tak terasa berjalan dan membuat Saya merasakan begitu cepat perjalanan ini. Waktu tempuh Jakarta – Surabaya sekitar 1 Jam 10 Menit. Sehingga Saya sampai di Surabaya sekitar Jam 5.30 WIB dan menyelesaikan klaim atas keterlambatan hingga jam 6.30 WIB karena Saya istirahat dan antri untuk memberikan form klaimnya kepada petugas di counter. Setelah itu pulang ke rumah bersih diri dan melanjutkan aktivitas pekerjaan meski datang terlambat menuju kantor. Meski Saya merasa kesal dan gundah atas kejadian ini namun pihak Citylink tetap bertanggung jawab dengan membayar kompensasi melalui transfer rekening yang ditulis oleh penumpang di form klaim yang diberikan petugas saat pesawat diberangkatkan. Demikian cerita Saya tentang perjalanan dari Sukarno-Hatta Jakarta menuju Juanda Surabaya.